Belangrijkste fases bouwproces doorgelicht

Belangrijkste fases bouwproces doorgelicht

niet importeren

Wie zijn bouw- of renovatieproject tot een goed einde wil brengen, beheerst maar beter het vakjargon. U wint er niet alleen kostbare tijd mee, maar vermijdt ook onaangename verrassingen.

Elk bouwproject, of het nu 10 000 of 850 000 euro kost, bestaat uit vijf belangrijke etappes. Elke etappe verdient uw nodige aandacht. Soms kunt u op verschillende fronten tegelijk werken, maar… wees voorzichtig! We overlopen de vijf verschillende fases en maken u per fase vertrouwd met de terminologie die er gehanteerd wordt door de vakmensen

In chronologische volgorde gaat het om:

  1. Het ontwerp;
  2. De vergunningaanvraag;
  3. Het uitvoerings- en aanbestedingsdossier;
  4. De realisatie;
  5. De oplevering.

Het ontwerp

Stel: als bouwheer bent u eigenaar van een pand. U beschikt over een bepaald budget om werken uit te voeren. U moet uw wensen steeds concreter formuleren: in een eerste fase maakt u een schets, later een voorontwerp en tot slot een definitief ontwerp. Om te voorkomen dat uw plannen ontsporen, houdt u van bij het begin rekening met het budget, de gewenste prestaties en de plaatselijke stedenbouwkundige voorschriften.

– Bouwheer

Persoon die beslist een gebouw te laten optrekken of renoveren door derden of door zelf de handen uit de mouwen te steken. De bouwheer is tevens diegene die alle kosten voor de realisatie betaalt.

– Budget

Sleutelelement in elk project. Wordt door de bouwheer opgesteld in de eerste ontwerpfase. De architect gaat na of het budget afgestemd is op de wensen. Het budget kan in de loop van de vijf fases worden bijgestuurd, maar het is belangrijk dat in het begin van elke etappe het vooropgestelde budget wordt gerespecteerd. Voor onvoorziene omstandigheden is vaak een reserve nodig.

– Schets

Eerste vormgeving van de ideeën. Ziet eruit als een ruwe schets of een tekening.

– Voorontwer

Tussentijdse tekening tussen de schets en het ontwerp. Meer algemeen: in het voorontwerp maakt u een grafische voorstelling van de gewenste ruimte, het volume, de indeling van de vertrekken, de energetische prestaties en de verlichting. Dit is het moment voor een eerste structurele reflectie. Het is tevens een geschikt moment om contact op te nemen met de gemeente om te verifiëren of u een vergunning nodig heeft.

– Ontwerp

Voltooiing van de ontwerpfase. Geeft vorm aan de wensen, rekening houdend met budgettaire en bouwkundige beperkingen.

 

De vergunningaanvraag

Na het maken van de plannen en vóór de start van de werken, moet u, naargelang de aard van de werken, een toelating vragen aan de bevoegde administratie. De ontwerper van de plannen zal een dossier samenstellen met alle grafische documenten en een reeks formulieren (in sommige gevallen kunt u dat zelf samenstellen). Nadat het dossier bij de administratie werd ingediend, moet u enkel nog wachten tot u uw vergunning krijgt.

– Bevoegde administratie

Administratieve dienst die betrekking heeft op uw aanvraag: gemeentelijke, gewestelijke of provinciale administratie, Monumentenzorg, brandweer, …

– Ontwerper van de plannen

Diegene die de plannen ontwerpt. In België moet u van bij het indienen van een aanvraag samenwerken met een architect of een daarmee gelijkgestelde ontwerper. Die persoon moet door de Orde van Architecten gemachtigd zijn tot het uitoefenen van dit beroep en tot het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

– Grafische documenten

Voorstellingen van een project, uitgevoerd door de bouwheer of de ontwerper. De grafische documenten schetsen een beeld van de bouwomgeving, de plannen, de gevels, de doorsneden en de gewenste materialen.

– Formulieren

Redactionele documenten waarin de administratieve gegevens van het project, de energieprestaties en de impact op het milieu worden vermeld. Deze formulieren verschillen in de drie Gewesten van ons land.

– Vergunning

Handeling gesteld door een administratie die daarmee toestemming verleent tot het uitvoeren van de werken. Naargelang het Gewest worden uiteenlopende termen gehanteerd: permis d’urbanisme, bouwaanvraag, …

 

Het uitvoerings- en aanbestedingsdossier

Nadat u beide etappes succesvol heeft doorlopen, moet u op zoek naar een aannemer. In die optiek moet u, in overleg met uw architect, een reeks keuzes maken en die toelichten op de aanbestedingsplannen en in het lastenboek. Die documenten stuurt u naar verschillende aannemers. Zij bezorgen u een offerte aan de hand waarvan u kunt beslissen wie uw plannen zal uitvoeren. Daarna moet nog enkel een bestelbon worden opgemaakt.

– Aanbestedingsplannen

Grafische voorstelling van het project, gedetailleerder dan de plannen voor het aanvragen van een vergunning. Op de aanbestedingsplannen worden een heleboel constructieve details en materiaalkeuzes gepreciseerd. Het gaat om algemene plannen en detailplannen.

– Lastenboek

Redactionele en grafische documenten, opgesteld door de ontwerper, met een beschrijving van de gekozen materialen, hun verwerking, hun hoeveelheden (matenplan) en de technieken die op de werf zullen worden gehanteerd.

– Offerte

Document waarin een firma haar prijzen voorstelt voor de realisatie van de werken die u wenst te laten uitvoeren.

– Bestelbon

Contractueel document tussen de bouwheer en de aannemer waarin de binnen een bepaalde termijn uit te voeren werken, samen met de kostprijs, worden gedefinieerd.

 

De realisatie

Het gaat om de concretisering van de drie voorgaande fases. Een of meerdere aannemer(s) staan in voor de realisatie van de werken en bezorgen u vorderingsstaten en facturen. Het welslagen van deze fase hangt in essentie af van de beroepsernst van alle betrokkenen, van de manier waarop werfvergaderingen verlopen en van de controles die door uw architect en/of uzelf worden uitgevoerd.

– Vorderingsstaat

Document waarin de aannemer de uitgevoerde werken omschrijft die hij wenst te factureren.

– Werfvergadering

Belangrijk ontmoetingsmoment tussen de bouwheer, de architect en de verschillende vakmensen die op de werf actief zijn, bedoeld voor overleg en het nemen van beslissingen. De genomen beslissingen worden in de notulen van elke vergadering genoteerd.

– Controle

Algemene coördinatie van de werken, met inbegrip van alle nodige richtlijnen en controles die een vlotte uitvoering van de werken garanderen.

 

De oplevering

Als laatste stap zal de aannemer aandringen op de oplevering van de werken. Daarna sluit een laatste factuur alle rekeningen af en kunt u volop genieten van uw nieuwe stek. Misschien droomt u zelfs al van… nieuwe plannen!

– Oplevering van de werken

Handeling gesteld door de bouwheer die, na advies van zijn architect, verklaart dat de werken werden uitgevoerd volgens de bepalingen op de bestelbon. De oplevering kan voorlopig of definitief zijn.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels