De EPB-verslaggever houdt energieprestaties onder controle

De EPB-verslaggever houdt energieprestaties onder controle

niet importeren

Wie een stedenbouwkundige aanvraag indient voor het bouwen of verbouwen van een woning, moet ervoor zorgen dat het gebouw in kwestie voldoet aan een aantal EPB-vereisten inzake thermische isolatie, energieprestatie en binnenklimaat. De EPB-verslaggever is de persoon die erop toeziet dat aan die vereisten wordt voldaan en zal na de werken ook de uiteindelijke EPB-aangifte indienen.

Het letterwoord EPB staat voor ‘Energie Prestatie Binnenklimaat’. Die EPB-regelgeving heeft als doel de energieprestaties van een gebouw en de berekening daaromtrent eenduidig vast te leggen. Voor alle duidelijkheid: de EPB-regelgeving slaat op alle vergunningsplichtige bouwwerken die verwarmd of gekoeld worden voor menselijk gebruik. Met andere woorden: serres van een tuinier of de opslagruimte van een diepvriesbedrijf vallen dus niet onder de EPB-regelwetgeving.

Vlaanderen ging als eerste regio van start met de EPB-regelgeving (2006), Brussel volgde in 2008 en Wallonië in 2009. Weet wel dat de waarden die door de EPB-regelgeving worden vereist, verschillen naargelang de regio.
De regelgeving wordt regelmatig herzien. Voor Vlaanderen is de wetgeving in januari van dit jaar voor het laatst aangepast en is toen ook gevoelig strenger geworden.

De energieprestatieregelgeving omvat twee belangrijke luiken. Enerzijds wil de regelgeving de energetische prestaties van gebouwen vastleggen en evalueren. Anderzijds moet dat gebeuren met inachtneming van een gezond binnenklimaat. Met andere woorden: de kwaliteit van de leefomgeving mag niet uit het oog worden verloren.

Om deze twee doelstellingen te kunnen realiseren, legt de EPB-regelgeving drie soorten eisen op.

1. Ten eerste zijn er de thermische eisen, de eisen op gebied van isolatie. Die worden vastgelegd door het K-peil, dat is een maat voor de globale thermische isolatie van het gebouw.

2. Hoe goed men ook isoleert, men heeft toch nog altijd een hoeveelheid energie nodig om de woning op temperatuur te houden. Daarvoor is een technische installatie vereist. Hier komt het zogenaamde E-peil in het spel, een maat voor de energiezuinigheid van een woning en de vaste installaties ervan (onder standaardomstandigheden).

1. De EPB-regelgeving

Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning. Het E-peil hangt o.a. af van de compactheid van de woning, de thermische isolatie, de luchtdichtheid, de ventilatie, het rendement van de verwarmingsinstallatie, enz.

3. Ten derde zijn er de binnenklimaateisen. Goed isoleren en luchtdicht bouwen betekent immers dat je extra aandacht moet schenken aan een degelijke en goed te controleren ventilatie. Daarnaast wordt bij de evaluatie ook gekeken of een gebouw met een bepaald K-peil en een technische installatie niet blootgesteld zal worden aan (over)verhitting. Want hoe raar het ook moge klinken: hoe meer men een woning isoleert, hoe groter de kans dat het in de woning te warm zal worden. Ventileren kan volledig natuurlijk of volledig mechanisch gebeuren, maar er zijn ook gemengde systemen. Een goed ventilatiesysteem is belangrijk voor een comfortabele en gezonde leef- en werkomgeving.

2. Taken van de EPB-verslaggever

2.1 Voor de start van de werken

In de ontwerpfase zal de architect rekening houden met de opgelegde eisen inzake isolatie, energieprestatie en ventilatie en zal hij met de bouwheer bespreken welke maatregelen en materialen hij zal gebruiken. Daarna zal de bouwheer zelf een EPB-verslaggever aanduiden die ten laatste acht dagen vóór de start van de werken een zogenaamde startverklaring moet indienen bij de regionale instantie die hiervoor bevoegd is.

Die startverklaring bevat de resultaten die op het vlak van de EPB-eisen worden nagestreefd en brengt de bevoegde instantie ook op de hoogte van de datum van de start van de werken, de ligging van de werf, de bestemming van het gebouw, de aard van de werken, de indeling van het gebouw en de gegevens van de bouwheer, de architect en de verslaggever. De startverklaring legt zelf geen eisen op, het is veeleer een engagementsverklaring waarin de bouwheer en de architect samen overeenkomen welke kwaliteitseisen er op het vlak van energieprestatie zullen worden nagestreefd.

Een bouwwerf kan nooit starten zonder dat er een EPB-verslaggever werd aangeduid. Opgelet: het uitvoeren van de berekeningen en het opstellen van de startverklaring vraagt enige tijd, zodat de aanstelling van een verslaggever best al in de ontwerpfase van het gebouw gebeurt. Wanneer een verslaggever pas acht dagen vóór de start van de bouw of verbouwing wordt gecontacteerd (zoals wettelijk vereist), rest hem in feite onvoldoende tijd om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren.

2.2 Tijdens de werken

De EPB-verslaggever is ook de persoon die tijdens de werken de architect en de bouwheer zal bijstaan met advies omtrent de te nemen maatregelen. Er zijn daarbij verschillende manieren waarop de verslaggever aan zijn noodzakelijke gegevens kan komen.

Hij kan zelf ter plaatse op de werf komen of zich baseren op gegevens die hem zijn aangeleverd door de architect, de aannemer en/of de bouwheer. Uiteindelijk is het de verslaggever die verantwoordelijk blijft voor de gegevens die hij gebruikt in zijn verslag. Dit is te vergelijken met de rol van de boekhouder die verantwoordelijkheid draagt voor het correct indienen van de belastingsaangifte.

2.3 Na de ingebruikname van het gebouw

Verder bepaalt de wet dat uiterlijk binnen de zes maanden na de ingebruikname van een gebouw, de aangifteplichtige (de bouwheer) moet aantonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Hiertoe maakt de verslaggever een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, het lastenboek, de facturen, enz., en dient het in bij de bevoegde regionale instantie. Samen met de aangifte zal hij ook het verplichte energieprestatiecertificaat (EPC) afleveren.

Bij het indienen van de EPB-aangifte kan de verslaggever ter verantwoording worden geroepen door de instantie waar hij de aangifte heeft ingediend. De verslaggever is verantwoordelijk voor een correcte rapportering en moet zijn berekeningen ook kunnen staven met bewijsmateriaal. Belangrijk is dus een goede uitwisseling van informatie, een goed contact tussen architect, bouwheer, aannemer en verslaggever.

Zo is het van het grootste belang dat de architect en/of de bouwheer de verslaggever op de hoogte brengen van wijzigingen die een invloed kunnen hebben op de uiteindelijke energieprestatie van een gebouw. Bijvoorbeeld: een bouwheer kan uit financiële overwegingen tijdens de bouwwerken beslissen om geen balansventilatie maar natuurlijke ventilatie met roosters te laten aanbrengen. In dat geval is het belangrijk dat de bouwheer de verslaggever daarvan op de hoogte brengt.

3. Kosten

De prijs die men voor een verslaggever betaalt, hangt af van verschillende factoren: de complexiteit van het bouwproject, de tijd die nodig is om alle gegevens te verzamelen, het aantal benodigde werfbezoeken, eventuele bijsturing van het project, enz.

Voor verbouwingen of bepaalde uitbreidingen waarvan het beschermd volume minder is dan 800 m³, geldt maar een beperkt eisenpakket. Daarvoor liggen de prijzen uiteraard lager (gemiddeld 400 tot 500 euro) dan voor een nieuwbouw of een complexe verbouwing (gemiddeld 1 000 euro). Om achteraf onaangename verrassingen te vermijden, raden we u aan om de taken en het ereloon van de EPB-verslaggever op voorhand in een contract vast te leggen.

4. Wie kan EPB-verslaggever worden?

De EPB-verslaggever is een nieuw gecreëerde functie sinds de invoering van de energieprestatieregelgeving. Om die functie te mogen uitoefenen, moet hij of zij beschikken over een van de volgende diploma’s: architect, burgerlijk ingenieur-architect, burgerlijk ingenieur, industrieel ingenieur, technisch ingenieur of bio-ingenieur.

Verder is het niet noodzakelijk dat de EPB-verslaggever een extra persoon is in het bouwproces. Zijn taken kunnen uitgevoerd worden door de architect van het bouwproject, door een medewerker van het ontwerpbureau en in sommige gevallen zelfs door de aangifteplichtige bouwheer zelf indien die over het noodzakelijke diploma beschikt.

Dirk De Mesmaeker

www.epb-verslaggever.be

Met dank aan Benny Craenhals van Creatuur, studie- en adviesbureau voor duurzaam ontwerp en rationeel energieverbruik van gebouwen.

Regionale bevoegde instanties

De EPB-aangifte moet door de EPB-verslaggever ingediend worden bij de regionale instantie die hiervoor bevoegd is.

– Voor Vlaanderen: Vlaams Energieagentschap (VEA) – www.energiesparen.be – ?TEL. 1700

– Voor Brussel: Leefmilieu Brussel (BIM) – www.leefmilieubrussel.be – ? TEL. 02 775 75 75

– Voor Wallonië: Service Public de Wallonie (SPW), Département de l’énergie et du Bâtiment durable – http://energie.wallonie.be – TEL.081 33 55 01

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels