Draag zorg voor je verwarmingsketel

Draag zorg voor je verwarmingsketel

Centrale verwarming

Zonder onderhoud geen lang leven. Dat is ook van toepassing voor verwarmingsketels. Voor verwarmingsketels op mazout is dit onderhoud gereglementeerd; voor gasketels niet, maar een regelmatig onderhoud is ook hier aan te bevelen.

Jaarlijks en met maximaal 15 maanden tussen twee onderhoudsbeurten, moeten ketel, brander en schoorsteen onderhouden worden. Jaarlijks nazicht en onderhoud van mazoutketels en branders is een wettelijke verplichting (Koninklijk Besluit van 6 januari 1978 tot voorkoming van luchtverontreiniging bij het verwarmen van gebouwen met vaste of vloeibare brandstof, gepubliceerd in het Staatsblad van 9 maart 1978). De oorspronkelijke bedoeling van de wetgever was het tegengaan van de luchtverontreiniging. Maar het levert een bijkomend voordeel voor de gebruiker: een goed onderhouden installatie presteert immers beter en zal minder verbruiken.

Het onderhoud van installatie op stookolie

De onvolledige verbranding van stookolie geeft roetafzetting in de installatie. Dit heeft tot gevolg dat de warmteoverdracht tussen de vlam en het ketelwater bemoeilijkt wordt, zodat het rendement daalt. Die roet moet dus verwijderd worden en dat gebeurt mechanisch met (speciale metalen) borstels.
Eerste werk is dus al die delen van de ketel te reinigen waar zich roet heeft afgezet: grootste werk is het reinigen van de vuurhaard. Dan komt heel het traject dat de verbrandingsgassen doorlopen aan de beurt: de buis tussen ketel en schoorsteen en de schoorsteen zelf. Verder wordt ook de dichtheid van de schoorsteen gecontroleerd (om een goede ‘trek’ te bekomen).
Ook andere elementen van de verwarmingsketel moeten worden gereinigd: ventilator, de vlammenhaker, elektroden, mazoutfilter…
Bovendien wordt aangeraden om jaarlijks de verstuiver te vervangen.
Alle informatie over branders en schema’s van branders en ketels kan je terugvinden op de site van Informazout www.informazout.be.

 

Een optimale verbranding en maximum rendement

Na de mechanische reiniging moet de installatie correct afgesteld worden. Dit moet gebeuren door een bevoegd technicus, die hiervoor een opleiding volgde in een erkend opleidingscentrum. Hij controleert verschillende punten en regelt de installatie.

De installatie moet aan volgende wettelijke eisen voldoen:

  • CO2-gehalte: minimum 9 %. Hiertoe wordt een deel van de rookgassen door een gekleurde chemische vloeistof geleid. Al of niet verkleuring geeft aan of deze norm gehaald wordt.
  • Rookindex (Bacharach-schaal): maximum 3 op de vergelijkingsschaal. Een deel van de rookgassen wordt over een rond filterpapiertje geleid. Het aanwezige roet zal dit papiertje meer of minder zwart verkleuren. De ‘zwarting’ van dit papiertje wordt vergeleken met een serie rondjes die variëren van praktisch wit tot praktisch zwart (de Bacharach-schaal).
  • Nettotemperatuur van de verbrandingsgassen: maximum 300°C. Dit is het verschil tussen de temperatuur van de verbrandingsgassen en deze van de omgevingslucht en wordt gemeten met een speciale thermometer.

 

Onderhoudsattest en fiscale aftrek

Na deze onderhoudsbeurt volgt een controleproef waarbij de goede werking van de installatie wordt nagegaan. Is alles in orde, dan maakt de bevoegde technicus een positief onderhoudsattest op. Is de installatie niet in goede staat van werking, dan krijgt de eigenaar 3 maanden om de installatie te laten herstellen en een positief keuringsattest te bekomen. Dit attest dient opgesteld te zijn door een erkende instelling die de installatie in goede staat van werking verklaart.
De technicus die het onderhoud uitvoerde, is verplicht het onderhoudsattest 2 jaar te bewaren.
De fiscus geeft je trouwens een steuntje in de rug voor het onderhoud van de CV-installatie: vanaf 1 januari 2006 kan je de kost van het onderhoud opnemen in je belastingsaangifte. Opgelet: hierin zitten niet de onkosten die je maakt voor de herstelling van je ketel. Enkel onderhoud!

Wat met gasinstallaties?

De onderhoudsplicht van de centrale verwarming is geregionaliseerd en dus verschillend voor Vlaanderen, Brussel en Wallonië.
In Vlaanderen is er voor gastoestellen met een nominaal vermogen kleiner dan 300 kW geen wettelijke onderhoudsplicht. Voor vermogens vanaf 300 kW staat de onderhoudsplicht beschreven in VLAREM (Vlaamse Reglementering Milieu). Meer info: www.mina.be/vlarem.

In Brussel en Wallonië is er momenteel geen onderhoudsplicht voorzien.
Er bestaat geen wettelijke verplichting voor het vegen van de schoorsteen voor aardgastoestellen.
De verbrandingsgassen van aardgas zijn proper en veroorzaken geen roetafzetting in schoorstenen. Als de CV-ketel, gashaard of een ander aardgastoestel is aangesloten op een “schone” schoorsteen, is er geen gevaar te vrezen. Alvorens een verbruikstoestel aan te sluiten, moet het afvoerkanaal zuiver zijn en vrij van alle belemmeringen.

In het geval van verandering van brandstof dient de schoorsteen eigenlijk minstens tweemaal grondig geveegd worden: eenmaal vóór de aansluiting van het nieuwe gastoestel, een tweede maal na het eerste stookseizoen.

Je kan alles over gasinstallaties te weten komen op de site www.gasinfo.be.

Tekst Jef Sels

Ik ga Bouwen & Renoveren

Tips

Het optimaz label

Het Optimaz kwaliteitslabel stelt echter nog hogere eisen aan de installatie:

  • CO2-gehalte: minimum 12,5%;
  • NOx-gehalte: maximum 120 mg/kWh (NOx zijn de verschillende stikstofoxiden die bij de verbranding van stookolie kunnen vrijkomen);
  • Rookindex (Bacharach-schaal): maximum 1 op vergelijkingsschaal;
  • Nettotemperatuur van de verbrandingsgassen: maximum 300°C;
  • Verbrandingsrendement: minimum 93%.

Extra: WIE VRAAGT HET ONDERHOUD AAN ?

Het is de gebruiker, d.w.z. de persoon die het gebouw bewoont (als eigenaar of huurder), die verantwoordelijk is voor de goede werking van de installatie en voor het onderhoud. En dit zelfs indien een huurovereenkomst of gelijk welk ander type van overeenkomst bepaalt dat de kosten van het onderhoud door een ander persoon gedragen worden.

SCHOORSTEENONDERHOUD EN VERZEKERING

Er wordt zoveel verteld over wat er moet en niet moet dat je in dit verband best leest wat Assuralia (Vereniging van verzekeraars) hierover vertelt. Je kan die informatie terugvinden op hun website (Assuralia) of je kan ook de nodige informatie vragen aan je verzekeringsmakelaar of rechtstreeks bij je verzekering.
Adres Assuralia: Huis der Verzekering, Assuralia, de Meeûssquare, 29, 1000 Brussel, 02 547 56 11.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels