Energiepremies in Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Recht en financiën

Een up-to-date overzicht van alle energiepremies voor nieuwbouw en renovatie in het Brussels Hoofdstelijk Gewest.

Klik hier voor de tabel met een overzicht van alle energiepremies voor het Vlaamse Gewest. In de tabel worden de voorwaarden aangeduid met een cijfer. De betekenis daarvan kan u hieronder lezen.

Voorwaarden

1. De audit moet worden uitgevoerd door een inspecteur erkend bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het auditrapport moet voldoen aan de eisen gesteld door datzelfde gewest.
2. De thermische weerstandcoëfficiënt R van het isolatiemateriaal ≥ 4,0 m²K/W, naast de bestaande isolatie.
3. Een damprem aan de (warme) binnenkant van de isolatielaag is verplicht.
4. De dakhelling ≤ 30°.
5. Het dak werd vooraf geïsoleerd (de thermische weerstandcoëfficiënt R van het isolatiemateriaal ≥ 4,0 m²K/W), behalve indien daarmee een niet-verwarmde ruimte werd geïsoleerd.
6. Het groendak bestaat uit verschillende lagen en voldoet aan de criteria qua dikte en bijkomend gewicht (zie technische voorwaarden opgelegd door Leefmilieu Brussel).
7. De aanvrager van de premie heeft laten vaststellen dat de draagstructuur het bijkomend gewicht aankan en verbindt zich tot een degelijk onderhoud van het dak.
8. De thermische weerstandcoëfficiënt R ≥ 2,0 m²K/W, naast de bestaande isolatie.
9. De thermische weerstandcoëfficiënt R van het isolatiemateriaal ≥ 1,0 m²K/W, naast de bestaande isolatie.
10. Wordt enkel de beglazing vervangen, dan wordt de premie berekend op basis van de afmetingen van de vervangen beglazing (m²). Worden ook de ramen vervangen, dan wordt de premie berekend op basis van de buitenafmetingen van de ramen (m²).
11. De EPB-regelgeving is van toepassing, en de aanvrager verbindt zich ertoe de geldende ventilatienormen te respecteren.
12. Wilt u alle beglazing en alle ramen vervangen of opvoeren, dan moet de Umax-waarde van de beglazing ≤ 1,1 W/m²K en moet de Umax -waarde van het geheel ≤ 2,0 W/m²K. Vervangt u enkel de beglazing, dan moet de Umax -waarde daarvan ≤ 1,3 W/m²K.
13. Matte panelen in de ramen komen enkel in aanmerking indien een technische erkenning bevestigt dat de Umax -waarde van de panelen ≤ 0,5 W/m²K. Voor transparante gedeelten komen enkel producten van glas in aanmerking.
14. De aanvrager ziet toe op de naleving van de voorwaarden gestipuleerd in het vademecum versie 2012 – PHPP 2007, of recenter.
15. De blowerdoortest moet worden uitgevoerd door een onafhankelijke derde, conform de verplichte procedure beschreven op de website www.epbd.be.
16. Indien verschillende toestellen (verwarmingsketel, warmeluchtgenerator of aerothermische pomp) eenzelfde gebouw van energie voorzien, wordt de premie berekend op het totaal geïnstalleerde vermogen.
17. De werken moeten worden uitgevoerd door een installateur die het CERGA label mag voeren. In het andere geval moet de installatie worden opgeleverd door een controle-instantie.
18. Het toestel moet een HR-Top label dragen, voldoen aan de geldende regelgeving en uitgerust zijn met een modulerende brander.
19. Ligt het totaal geïnstalleerd vermogen hoger dan 20 kW, dan moet het verwarmingssysteem voldoen aan de EPB-regelgeving inzake verwarming én worden opgeleverd door een vakman erkend door Leefmilieu Brussel.
20. Indien nodig wordt de aansluiting op het bestaande buizenstelsel verzekerd door afgedichte buizen bestand tegen zuuraanslag en compatibel met de nieuwe installatie.
21. De instant gasboiler moet aan 3 criteria voldoen: geen waakvlam, modulerende vlam en afgedicht toestel met dubbele flux (of ontluchtingsklep).
22. De omgevingsthermostaat met klok en optimaal ingestelde start- en stoptijden moet aan de EPB-regelgeving voldoen.
23. De prestatiecoëfficiënt van de installatie moet gelijk zijn aan of hoger liggen dan de eisen voor het meest recente Europees ecolabel (www.ecolabel.eu).
24. Indien de warmtepomp geen Eurovent- of DACH-certificaat kreeg of niet door Leefmilieu Brussel werd gekeurd, moeten de prestaties worden aangetoond in een testverslag van een onafhankelijke instelling.
25. De warmtepomp moet minimaal 70% vaan de maximumbehoeften van het pand dekken, berekend volgens de NBN 62-003 norm.
26. Warmtepompen waarmee zwembadwater wordt verwarmd en omkeerbare warmtepompen (voor de klimaatregeling binnenshuis) komen niet in aanmerking.
27. Met noordelijk, noordoostelijk en noordwestelijk georiënteerde ramen wordt geen rekening gehouden.
28. De zonnefactor (g) van de zonwering ≤ 0,3, behalve indien het om vaste architectonische elementen gaat. In dat geval moet volgens de regels van de kunst een schaduwstudie worden uitgevoerd.
29. In de gevel verankerde balkons en beschermende folie komen niet in aanmerking.
30. Alle systemen moeten volledig zijn én voldoen aan de EPB-regelgeving en de geldende normen voor de verschillende systemen.
31. De installateur moet de toestellen ter plaatse correct afstellen.
32. In de woning mag geen elektrisch verwarmingssysteem, noch elektrische airco draaien.
33. Alleen vlakkeplaatcollectoren (of gelijkgestelde systemen) die zo veel mogelijk op het zuiden gericht zijn met een hoek van maximaal 90° naar het oosten of westen, komen in aanmerking.
34. Conform de geldende wetgeving, moet het systeem uitgerust zijn met een wattuurmeter voor de collectoren.
35. De thermische weerstandcoëfficiënt R van de boilerisolatie ≥ 2 m²K/W.
36. De installateur moet minimaal 2 jaar garantie op de werking geven.
37. Installaties die enkel worden gebruikt voor de verwarming van het water in en de ruimte van een privaat zwembad komen niet in aanmerking.
38. De installatie draait in een nieuwbouw passiefhuis of past in een lage-energierenovatie.
39. Overweegt u een installatie om zelf energie op te wekken? Neem voor de technische voorwaarden voor aansluiting en meting vooraf contact op met Sibelga.
40. De installatie moet voldoen aan de geldende technische (veiligheids)voorschriften voor aansluiting op het netwerk (aan te vragen bij Sibelga).
41. De gehele installatie moet voldoen aan de eisen opgelegd door Leefmilieu Brussel, met name op het vlak van rendement, oriëntatie en helling.
42. De buizen voor warmteverdeling van het systeem moeten – net als de kleppen, pompen koppelingen en andere accessoires – warmte-isolerend zijn, zoals gestipuleerd in de EPB-regelgeving.
43. Bij de aanvraag moeten de vereiste documenten worden gevoegd, in functie van het vermogen van de installatie.
44. Niet-duurzame trigeneratie en cogeneratie van biomassa komen niet in aanmerking.
45. Verwarmingscirculatoren met variabele snelheid moeten een A-label dragen.
46. In de ketel ingebouwde circulatoren komen niet in aanmerking, tenzij ze optioneel zijn.

Algemene bemerkingen

– De aanvrager (natuurlijk persoon of rechtspersoon) moet een reëel eigendoms-, huur- of beheersrecht op het pand uitoefenen.
– De eindfactuur moet gedateerd zijn tussen 1 januari 2012 en 31 december 2012.
– De werken moeten worden uitgevoerd door een btw-plichtig ondernemer ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) en toegang hebbend tot het beroep.
– Alle energiepremies zijn onderling cumuleerbaar, met uitzondering van de premies voor de bouw van een nieuw passiefhuis of de renovatie van een (zeer) lage-energiewoning of een passiefhuis. Laatstgenoemde premie is niet te combineren met premies voor de isolatie van daken, muren of vloeren, de plaatsing van isolerende beglazing of de installatie van mechanische ventilatie met warmterecuperatie. Alle premies samen, mogen niet hoger liggen dan € 200.000 per gebouw.
– Energiepremies zijn cumuleerbaar met renovatiepremies, maar het totaalbedrag van de renovatie- en energiepremies mag niet hoger liggen dan 90% van het factuurbedrag.
– De premies worden vermeerderd met 10% indien de woning in een RVOHR-zone (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie) ligt.
– In het kader van een renovatie moet het pand ouder zijn dan 10 jaar.

Inkomenscategorieën*
Categorie A (basiscategorie): inkomens hoger dan € 60.000 (alleenstaand) of € 75.000 (gehuwd)
Categorie B (gemiddeld inkomen): inkomens tussen € 30.000 en € 60.000 (alleenstaand) of tussen € 45.000 en € 75.000 (gehuwd)
Categorie C (laag inkomen): inkomens onder € 30.000 (alleenstaand) of € 45.000 (gehuwd)

* Op basis van het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen (vermeld op het meest recente aanslagbiljet) van de aanvrager en van alle gezinsleden ouder dan 18 jaar. De inkomensplafonds worden vermeerderd met € 5000 per persoon fiscaal ten laste en met € 5000 indien de aanvrager (of aanvragers, indien gehuwd) op het moment van de aanvraag jonger is/zijn dan 35 jaar.

Voor meer info

– Informatie en documentatie of vragen met betrekking tot de indiening van een aanvraag: Leefmilieu Brussel – 02 775 75 75 – info@leefmilieubussel.be.

– Indiening van een aanvraagformulier voor een energiepremie: Energiepremies – Leefmilieu Brussel – Gulledelle 100 – 1200 Brussel of primes-premies@ibgebim.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels