Fase 2: Aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning

niet importeren

De tweede fase is een meer technische procedure: het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

U koestert bouw-of renovatieplannen en heeft intussen een veelbelovend voorontwerp in handen. Die eerste fase van dromen, creativiteit en overleg wordt gevolgd door een meer technische procedure: het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning.

U weet nu duidelijk wat u wil en respecteert daarbij de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Uw budget werd duidelijk afgebakend. Nu is het tijd voor het ”ernstige’ werk: het aanvragen van een stedenbouwkundige vergunning bij de bevoegde diensten. Laten we even stilstaan bij het verloop van die tweede fase. Onze vier specialisten geven hierbij advies:

– Dhr. Van de Ligging, stedenbouwkundige;

– Mevr. Grenoushell, specialiste in energiebesparing en milieuzorg;

– Dhr. Haunney, financieel adviseur;

– Mevr. Skhief, architect en stedenbouwkundige.

Op het einde van de ontwerpfase stelt de architect alle documenten op die nodig zijn om een stedenbouwkundige vergunning te kunnen aanvragen: de definitieve plannen (schetsen, doorsneden en gevels van uw project, op een schaal van 1 of 2 %), aangevuld met een meer nauwkeurige inschatting van de realisatiekosten en de termijn waarbinnen de vergunning wellicht zal worden toegekend. Zo krijgt u een duidelijker beeld van wanneer de werken van start kunnen gaan.

Wat zijn de belangrijkste stappen bij het aanvragen van een vergunning?

Mevr. Skhief: In de eerste plaats moet u een aanvraagdossier samenstellen en indienen bij de bevoegde diensten van uw gemeentelijke administratie. En dan is het wachten op een antwoord. Dat kan één tot zes maanden (of zelfs langer) duren, naargelang het gewest en het type project. Na de vooropgestelde termijn zou u een beslissing van de administratie moeten ontvangen: toestemming, weigering of aanvaarding mits bijsturing van de plannen.

Hoe moeten we een aanvraagdossier samenstellen?

Dhr. Van de Ligging: Meestal zorgt uw architect daarvoor. Op basis van de gegevens die door de administratie worden overgemaakt, vult hij de nodige formulieren in en tekent de plannen die voldoen aan de geldende voorschriften. U moet het hele dossier ondertekenen om aan te geven dat u met de inhoud ervan akkoord gaat. Onderschat de waarde hiervan niet: het lijkt een administratieve formaliteit, maar u engageert zich op lange termijn.

Mevr. Skhief: Om de voor een aanvraag noodzakelijke elementen op de plannen te kunnen weergeven, moeten er een aantal technische beslissingen worden genomen. Met name omtrent het bouwsysteem, de isolatie, de ventilatie en de afwatering. Controleer de plannen en besef dat u zich naderhand moet houden aan wat werd uitgetekend en beschreven, zeker wat het buitenaanzicht en het vooropgestelde isolatieniveau betreft. Het verplaatsen van binnenuren is altijd mogelijk, zolang dat geen invloed heeft op de gegevens die u op de verschillende formulieren invulde. Voor elke externe wijziging moet u echter een nieuwe vergunning aanvragen.

Dhr. Haunney: Let op, als u zich niet houdt aan de op de plannen vermelde werken, kan dat u duur te staan komen, zowel qua geld (administratieve boetes liggen vrij hoog) als qua tijd (een gedwongen stillegging van de werken is meestal catastrofaal voor de planning). De administratie wordt steeds strenger op dat vlak.

Mevr. Grenoushell: Ik zou de aandacht willen vestigen op het afwateringsplan en de aansluitingsmogelijkheden. Die elementen worden al te vaak verwaarloosd bij het uittekenen van de vergunningsplannen. Het is belangrijk om in dit stadium nauwkeurig te bepalen waar de aansluiting op het riool precies komt. Mocht u later op het terrein vaststellen dat een aansluiting onmogelijk is zonder aanzienlijke technische meerkosten, moet u uw plannen sowieso herzien. Laat het afwateringsplan dubbel checken door uw architect!

Welke stappen moeten er nog worden ondernomen na de neerlegging van het dossier?

Mme Skhief: Na de indiening bij de gemeente heeft de ambtenaar meestal tien werkdagen om het dossier te bestuderen. Vóór het verstrijken van die termijn krijgt u te horen of het dossier volledig is en hoe lang de procedure bij de gemeentelijke en provinciale diensten voor stedenbouw in beslag zal nemen. Indien nodig zal u om bijkomende documenten worden gevraagd. Eventueel kunnen de voorontwerpen de vooropgestelde termijn wijzigen. Zelfs als u vooraf reeds een aantal keren contact heeft gehad, kan de administratie u in dit stadium toch nog voor verrassingen plaatsen.

M. Haunney: Sommige gemeenten maken van de bevestiging van ontvangst van uw dossier gebruik om administratieve kosten in rekening te brengen. In andere gevallen worden die kosten aangerekend bij de neerlegging van het dossier óf bij de intrekking van de stedenbouwkundige vergunning op het einde van de procedure.

M. Van de Ligging: Zodra de termijn werd bevestigd, kunt u enkel maar afwachten. U of uw architect kunnen, zonder te overdrijven, geregeld bij de administratie informeren naar de vorderingen in het dossier. Overdaad kan de procedure echter eerder vertragen dan versnellen.

Mme Skhief: U kunt deze periode het best benutten door naar vakmensen te zoeken die u nog nodig heeft: ingenieur(s), veiligheidscoördinator,… Bezoek ook een aantal toonzalen om bepaalde materiaalkeuzes te kunnen maken.

Nu rest er nog het ontvangen van de vergunning. Waarop moeten we letten?

M. Van de Ligging: De beslissing die u of uw architect van de gemeente ontvangt, kan een onvoorwaardelijk akkoord zijn, maar net zo goed een akkoord onder voorbehoud van een wijziging in de plannen. Wees dus alert en lees aandachtig alle ontvangen documenten. Bezorg een kopie aan uw architect, zodat die eventueel de nodige stappen kan zetten.

Mme Grenoushell: In de beslissing kan tevens een administratieve procedure worden beschreven die aan de werf voorafgaat en waarvan u alle stappen nauwgezet moet opvolgen: de administratie informeren in verband met het begin en het einde van de werken, het opmaken van een staat van de openbare weg(en) of van de eventueel belendende panden,…

M. Haunney: Het is best mogelijk dat de gemeente u om een borg verzoekt om de goede staat van de wegen na de werken te garanderen.

Mme Skhief: Meestal geeft de vergunning aan dat de werken pas 30 dagen na uitreiking ervan mogen starten. Zo krijgen buitenstaanders nog de kans om tegen de beslissing in beroep te gaan. Start de werf dus niet te snel op! Belangrijk: de geldigheid van uw vergunning varieert naargelang het gewest. U krijgt meestal twee jaar om de werken te starten, maar die termijn kan variëren. Informeer bij uw gemeente indien die termijn niet werd vermeld in het schrijven dat u hebt ontvangen.

Nu moet u nog enkel de aannemer(s) vinden om de toegelaten werken uit te voeren. Hoe en op basis van welke criteria u die het best kiest, analyseren we volgende maand.

Cédric Bourgois

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels