Hoe betaalt u uw woonkrediet terug?

Recht en financiën

Wanneer u een woonkrediet afsluit, is het belangrijk om de juiste manier van terugbetalen te bepalen.

Wanneer u een woonkrediet afsluit, spelen niet enkel de rentevoet en de gekozen looptijd een rol. Het is ook belangrijk om de juiste manier van terugbetalen te bepalen.

Er zijn grosso modo een drietal manieren van terugbetaling die frequent gebruikt worden: de vaste mensualiteiten, de vaste kapitaalaflossingen en de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag. De uiteindelijke keuze hangt af van uw gezinssituatie, uw fiscale draagkracht en de fiscaliteit zelf.

Lening met vaste mensualiteiten

Kiest u voor een lening met vaste mensualiteiten (dit zijn de maandelijkse aflossingen), dan weet u exact welk vast bedrag u maandelijks moet afbetalen gedurende de volledige looptijd van de lening. Een gedeelte van dat bedrag bestaat uit interesten, het overige stuk wordt opgevuld door kapitaalaflossing. De verhouding interesten/kapitaalaflossing zal gedurende de looptijd van het woonkrediet wijzigen.

Tijdens de eerste jaren zal u hoofdzakelijk interesten afbetalen. Het kapitaalgedeelte zal in deze fase relatief gering zijn. Naarmate de lening langer loopt, zal de kapitaalaflossing proportioneel toenemen, ten koste van de interesten. Het grootste gedeelte van het kapitaal wordt dus tijdens de tweede helft van de looptijd terugbetaald. Maar van dit alles merkt u zelf in feite niets. Het in totaal te betalen bedrag blijft namelijk elke maand hetzelfde.

Lening met vaste kapitaaldelging

Bij een lening met vaste kapitaaldelging lost u elke maand een contractueel vastgelegd afgesproken gedeelte van het kapitaal af, gekoppeld aan de rente op het nog resterende kapitaal. Concreet betekent dit dat de afbetaling het zwaarst is, wanneer de lening pas begint te lopen. Op dat moment zal u namelijk nog op het bijna volledige bedrag aan kapitaal interesten moeten betalen. Het plaatje verandert echter naarmate we verder opschieten in de tijd. Het nog terug te betalen kapitaal verschrompelt stilaan, met als gevolg dat er steeds minder interesten vallen af te betalen.

Maar wat betekent dit nu precies voor u? Allereerst houdt deze formule in dat het af te betalen bedrag variabel is – in contrast met de lening met vaste mensualiteiten. Bij de aanvang van het krediet zal u maandelijks een relatief groot bedrag betalen aan kapitaal plus interesten. Maar op het einde van de looptijd stellen de interesten niet veel meer voor. Anderzijds blijft het bedrag aan kapitaal dat u maandelijks betaalt wel stabiel. Bij de laatste schijf van uw terugbetaling betaalt u dus enkel kapitaal, zonder interest.

Terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag

Een andere optie is de terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag – ook wel ‘bullet credit’ genoemd. Het specifieke van deze formule is namelijk dat het kapitaal van de lening op de vervaldag als een kogel aangefloten komt. Concreet: u betaalt gedurende de looptijd van de lening alleen interesten, maar geen kapitaal. Dat komt erop neer dat u lichte maandelijkse afbetalingen hebt, want alleen de interesten worden in rekening gebracht.

Op de eindvervaldag zal de bank echter vragen om het volledige geleende kapitaal in één keer terug te storten. Bovendien moet u op dat moment bewijzen waar u dat geld vandaan heeft gehaald. De overheid ziet namelijk streng toe op de herkomst van grote bedragen die plots opduiken. Bullet credits zijn in het verleden immers al eens gebruikt bij witwasoperaties. Kortom, u moet kunnen bewijzen dat het terugbetaalde geld een ‘propere’ herkomst heeft.

Welke formule kiest u?

Leningen met vaste maandelijkse afbetalingen zijn de meest populaire woonkredieten. Bij de meeste banken kiezen ongeveer 90 % van de klanten voor deze formule. De reden ligt voor de hand: het is een gemakkelijk systeem, want u weet op voorhand exact welk bedrag u gedurende de looptijd van de lening zal terugbetalen. Geen onaangename verrassingen, dus. Als u uw budget goed heeft opgemaakt, en als u weet dat u het bedrag van de maandelijkse vaste afbetaling kan dragen, mag u op beide oren slapen. Momenteel ligt het gemiddelde tarief voor een lening met vaste mensualiteiten op 5,05 % (looptijd 20 jaar). Deze formule kiest u best, wanneer uw startkapitaal relatief gering is.

In het geval van de vaste kapitaaldelging is van onaangename verrassingen evenmin sprake. Wel integendeel. Het te betalen bedrag aan interesten neemt immers af tijdens de looptijd van de lening. Toch is deze formule minder populair. Want niet iedereen beschikt over voldoende financiële mogelijkheden om in de eerste fase forse kapitaalaflossingen te kunnen dragen, in combinatie met de interestbetalingen. Ook hier bedraagt de gemiddelde interestvoet voor een looptijd van 20 jaar momenteel 5,05 %. De formule is vooral interessant voor wie al een spaarpotje heeft opgebouwd, wanneer hij gaat bouwen.

Terugbetaling van het kapitaal op de vervaldag zal de bank alleen toestaan aan echt goede klanten met een degelijke financiële achtergrond. We hebben het probleem al geschetst: de kredietverschaffer moet zekerheden krijgen dat het kapitaal op het einde van de rit teruggestort wordt, én dat het geld ‘zuiver’ is. Een leeftijdsbeperking geldt hier soms, maar wat vooral telt zijn de garanties die u als kredietnemer kan verstrekken. U hoeft tijdens de looptijd van de lening geen kapitaal af te betalen. Deze formule is dan ook vooral aangewezen, wanneer u op een bepaald tijdstip een grote som geld verwacht – bijvoorbeeld van een erfenis of een obligatie die vervalt.

Roel Van Espen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels