Milieufiscale steun voor woningen in 2010

Recht en financiën

Ook in 2010 kunnen bouwers en verbouwers nog steeds een beroep doen op milieufiscale steun van de federale overheid. Ik ga Bouwen & Renoveren zet de nieuwe fiscale voordelen op een rijtje.

Sinds 2003 worden belastingverminderingen voor energiebesparende investeringen in de woning toegekend om ecologisch verantwoord gedrag aan te moedigen.

In het kader van het herstelplan zijn reeds in maart 2009 verschillende maatregelen goedgekeurd die werden gesteund door Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Milieufiscaliteit (onder meer de groene lening “Clerfayt”, de uitbreiding van de isolatiemaatregel naar muren en vloeren, de spreiding van uitgaven over meerdere jaren en de omzetting van de belastingvermindering in een belastingkrediet). Daarbovenop kwamen nieuwe wijzigingen in het kader van het begrotingsconclaaf van oktober 2009. De milieufiscaliteit is dus volop in groei!

A. De belastingverminderingen

De belastingverminderingen worden toegekend aan iedere belastingplichtige die de volgende uitgaven doet in een of meerdere woningen waarvan hij de eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder, vruchtgebruiker of huurder is:

1. De vervanging of het onderhoud van een stookketel
2. De plaatsing van thermische zonnepanelen
3. De plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen
4. De plaatsing van uitrustingen voor de productie van geothermische energie
5. De plaatsing van isolerende beglazing
6. De isolatie van dak, muren en vloeren
7. De plaatsing van een warmteregeling van een centrale verwarmingsinstallatie door middel van thermostatische kranen en/of door een kamerthermostaat met tijdschakeling
8. De uitvoering van een energieaudit van de woning

De belastingvermindering bedraagt 40 % van de bovengenoemde investeringsuitgaven. Ze is van toepassing op de uitgaven (factuurbedrag, btw inbegrepen) van de belastingplichtige tijdens de belastbare periode, ongeacht het tijdstip waarop de werken zijn uitgevoerd.

De belastingvermindering voor deze uitgaven mag in totaal niet meer bedragen dan 2770 € per woning en per jaar, behalve voor:

1. de plaatsing van thermische zonnepanelen (maximum 3600 €)
2. de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen (maximum 3600 €)

De vermindering wordt ook toegekend als de uitgevoerde werken reeds aanleiding gaven tot een financiële tegemoetkoming van de gewestoverheden of tot een btw-verlaging.

Bernard Clerfayt wil erop wijzen dat het overschot van de uitgaven naar de drie volgende belastbare periodes kan worden overgedragen:

1. als de woning al ten minste 5 jaar is bewoond
2. als het bedrag van de belastingvermindering van 40 % het grensbedrag overschrijdt
3. als het overgedragen bedrag per belastbare periode niet hoger is dan het grensbedrag, met inbegrip van de nieuwe uitgaven in die periode

Voor het jaar 2010:

De belastingverminderingen van 40 % op energiebesparende werken, met een maximumbedrag van +/- 2770 € (naar gelang van de indexering), blijven behouden voor renovatiewerken. Voor nieuwe huizen komen enkel investeringen in de productie van hernieuwbare energie nog in aanmerking voor de belastingvermindering, aangezien de gewestelijke normen inzake globale energie-efficiëntie werden verstrengd. Het gaat om de plaatsing van thermische of fotovoltaïsche zonnepanelen en van uitrustingen voor geothermische energieopwekking. Voor de investering in fotovoltaïsche zonnepanelen wordt nog steeds een supplement van 830 € verleend, dus een maximumbedrag van +/-3600€. Dit supplement blijft tot en met 31 december 2010 ook behouden voor de installatie van een waterverwarmingssysteem op zonne-energie.

Voorbeeld

Pierre en Sabine bewonen hun eigendom al 5 jaar. Ze besluiten om in 2010 fotovoltaïsche zonnepanelen te plaatsen (15000 € incl. btw) en in 2011 de muren te isoleren (4000 € incl. btw).

De verminderingen voor de inkomsten van het jaar:
• 2010 (aanslagjaar 2011) = 40 % x 15000 € = 6000 €, beperkt tot +/- 3600 €
• 2011 (aanslagjaar 2012) = 6000 € – 3600 € = 2400 € (overdracht), beperkt tot 2400 €
• + 4000 € x 40 % = 1600 €. In totaal komen we tot 4000 €, beperkt tot +/- 3600 €
• 2012 (aanslagjaar 2013) = 400 € (overdracht)

NB: cumuleerbaar met de gewestelijke premies en de groene certificaten

B. Het belastingkrediet

Via het herstelplan kunnen mensen die weinig of geen belastingen betalen, sinds januari 2009 een “belastingkrediet” krijgen dat enkel geldig was voor investeringen in dak-, muur- en vloerisolatie.

Voor het jaar 2010:

De staatssecretaris verkreeg een terugbetaling van 40 % van de investeringen voor:

1. de vervanging of het onderhoud van een stookketel;
2. de plaatsing van superisolerende beglazing;
3. de warmteregeling van de verwarming;
4. de uitvoering van een energieaudit.

Voorbeeld

Paul, gepensioneerd, en Anne, werkloos, bewonen hun appartement al 7 jaar. Ze besluiten om in 2010 superisolerende ramen te plaatsen (12000 €, incl. btw).

De belastingkredieten voor het jaar:
• 2010 (aanslagjaar 2011): 40 % x 12000 € = 4800 €, beperkt tot +/- 2770 €
• 2011 (aanslagjaar 2012): 4800 – 2770 € = 2030 € (overdracht)

NB: cumuleerbaar met de gewestelijke premies, de federale groene lening, enz.

C. De groene lening

De staatssecretaris dacht ook aan wie voor zijn werken een lening moet of wil aangaan en bedacht daarvoor de “groene lening”. Er wordt een intrestbonificatie van 1,5 % (intrestverlaging) verleend voor elke lening die een natuurlijk persoon tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 bij een kredietverstrekker (privébank) aangaat. Op het saldo van de betaalde interesten wordt bovendien een belastingvermindering van 40 % toegekend. Dit geheel neemt de vorm aan van een lening op afbetaling of een hypothecair krediet voor de acht bovengenoemde investeringen.

Alle informatie over de groene lening is raadpleegbaar op de website www.degroenelening.be en voor vragen kunt u terecht bij uw bank of bij het Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02/572.57.57.

Voorbeeld

Paul en Anne bewonen hun huis al 7 jaar en hebben besloten om in 2010 hun stookketel te vervangen en de muren te isoleren. De kosten van deze werken worden in 2010 gefactureerd en betaald voor een bedrag van 15000 €. Om dit te bekostigen, hebben ze bij hun bank een “groene lening” aangegaan tegen een jaarlijkse voet van 7,5 % over 5 jaar. De intresten van het 1ste jaar, die effectief worden betaald op een leningsbedrag van 15000 €, bedragen 7,5 % verminderd met de bonificatie van 1,5 %, d.w.z. 6 % van 15000 €, dus 900 €.

Aangezien ze de werken verrichten in een huis dat al ten minste 5 jaar bewoond is en ze de voorziene grens van de belastingvermindering op de in 2010 gedane uitgaven overschrijden, kunnen ze het saldo van de belastingvermindering naar de volgende jaren overdragen.

Het grensbedrag van de belastingvermindering voor de gedane uitgaven is +/-2700 €.

Het bedrag van de belastingvermindering waarop het koppel aanspraak kan maken:

• JAAR 2010 (AANSLAGJAAR 2011):
Belastingvermindering op de uitgaven: 15000 X 40 % = 6000 €, beperkt tot +/- 2770 €
Overdraagbaar saldo: 3230 €
Belastingvermindering op de intresten van het jaar: 900 X 40 % = 360 €
Totale belastingvermindering van het jaar = +/-2770 € + 360 € = +/-3130 €

• JAAR 2011 (AANSLAGJAAR 2012):
Belastingvermindering op de uitgaven = overdracht van het vorige jaar:
Vorig saldo: 3230 €, beperkt tot +/-2770 €
Overdraagbaar saldo: 460 €
Belastingvermindering op de intresten van het jaar = 750 X 40 % = 300 €
Totale belastingvermindering van het jaar = +/-2770 € + 300 € = +/- 3070 €

• JAAR 2012 (AANSLAGJAAR 2013):
Belastingvermindering op de uitgaven = overdracht van het vorige jaar:
Vorig saldo: 460 €
Niet bereikte grens van de vermindering: 460 €
Geen saldo meer
Belastingvermindering op de intresten van het jaar = 600 X 40 % = 240 € = 700 €

Zo kreeg het koppel een verlaging van de intrestvoet van de lening en de volledige belastingvermindering op de uitgaven voor de vervanging van de stookketel en de isolatie van de muren. Voor de volgende jaren zal het koppel daarenboven nog de belastingvermindering op de intresten van de lopende “groene lening” toegekend krijgen, tot en met de vervaldatum ervan.

D. Woningen met weinig of geen energieverbruik

Voor passiefhuizen met een energieverbruik van minder dan 15 kwh/m² en een uitstekende luchtdichtheid worden jaarlijks belastingverminderingen van +/- 830 € toegekend, gedurende 10 jaar vanaf de belastbare periode waarin de woning als passiefhuis wordt erkend. Deze maatregel, die sinds 2007 bestaat, is cumuleerbaar met het bovengenoemde systeem van belastingverminderingen, de btw-verlaging, de groene lening en de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke premies.

Iedere belastingplichtige die investeert in de bouw van een passiefwoning, de verwerving in nieuwe staat van een passiefhuis of de volledige of gedeeltelijke renovatie van een onroerend goed met het oog op de omvorming tot passiefhuis, heeft recht op dit bedrag.

Voor het jaar 2010:

Bernard Clerfayt verduidelijkt dat twee nieuwe milieufiscale maatregelen deze maatregel voor “passiefhuizen” omkaderen en vervolledigen:

1. voor de bouw, de verwerving in nieuwe staat of de volledige of gedeeltelijke renovatie van een “lage-energiewoning” (totaal energieverbruik < 30 kwh/m²) zal gedurende 10 jaar een belastingvermindering van +/- 420 € per jaar worden toegekend;
2. voor de bouw, de verwerving in nieuwe staat of de volledige of gedeeltelijke renovatie van een “nulenergiewoning” (sterke luchtdichtheid, zoals in een passiefhuis, en netto energieverbruik = 0 kwh/m²) zal gedurende 10 jaar een belastingvermindering van +/- 1660 € per jaar worden toegekend. (NB: het netto energieverbruik is de totale energievraag voor de verwarming min de hernieuwbare energie die de woning opwekt)

E. De btw-verlaging

Dankzij de staatssecretaris en de vice-eersteminister en minister van Financiën, Didier Reynders, blijft voor de bouw tot en met 31 maart 2010 het btw-tarief van 6 % van kracht, in plaats van 21 %. Deze btw-verlaging is geldig voor de aankoop of bouw van een nieuwe woning op een schijf van 50000 € (excl. btw).
Hiervoor moeten de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31 maart 2010 worden ingediend, hoewel deze regeling geldt voor alle facturen die vóór 31 december 2010 worden betaald.

Voor deze btw-verlaging moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

1. het moet gaan om een nieuwbouw;
2. ze mag voordien niet bewoond zijn geweest;
3. de bouwheer moet het goed gedurende 5 jaar als privéwoning aanwenden;
4. de werken moeten door een erkend aannemer worden uitgevoerd.
De btw van 6 % is ook geldig bij de afbraak van een oud gebouw voor de heropbouw van een nieuw gebouw in de loop van 2010, op voorwaarde dat de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning uiterlijk op 31 maart 2010 worden ingediend.

Voor deze btw-verlaging moeten de volgende voorwaarden worden vervuld:

1. de afbraak en heropbouw moeten aan elkaar gekoppeld zijn;
2. na de uitvoering van de werken moet het gebouw als privéwoning worden gebruikt;
3. de werken moeten door een erkend aannemer worden uitgevoerd.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels