Nuttige weetjes over de regelgeving

Recht en financiën

Sinds 1 januari 2009 is de nieuwe regelgeving van toepassing in België. De veranderingen op een rijtje.

Een opdrachtgever die een beroep heeft gedaan op een aannemer die fiscale en/of sociale schulden heeft, is verplicht een inhouding uit te voeren op een gedeelte van het verschuldigde factuurbedrag. Voortaan kan hij controleren of hij deze inhouding verplicht is via de websites van het Ministerie va n Financiën en/of de RSZ.

Sinds de Belgische regelgeving betreffende de aannemersregistratie in 2006 door het Europese Hof van Justitie in strijd werd bevonden met het vrije verkeer van diensten, heeft dit ertoe geleid dat deze regelgeving door België grondig diende aangepast te worden. Met de Programmawet van 27 april 2007 en het KB van 27 december 2007 werden deze wijzigingen doorgevoerd. De aanpassingen zijn sinds 1 januari 2009 integraal van toepassing.

1. Wat is er veranderd?

Onder het oude regime was de opdrachtgever, die een deel of het geheel van de prijs betaalde aan een aannemer die niet geregistreerd was op het ogenblik van betaling, verplicht om 30 % van het verschuldigde bedrag in te houden en in helften door te storten aan de fiscale administratie en aan de RSZ.

Met de nieuwe regelgeving werd hiermee komaf gemaakt. De opdrachtgever is thans slechts verplicht een inhouding uit te voeren indien de aannemer op het ogenblik van de betaling sociale en/of fiscale schulden heeft. Daarbij is het van geen belang of die schulden bestaan bij het afsluiten van de overeenkomst of slechts zijn ontstaan tijdens de uitvoering van de overeenkomst. Een andere belangrijke nieuwigheid bestaat erin dat de hoofdelijke aansprakelijkheid wegvalt indien de inhoudingen door de opdrachtgever correct werden uitgevoerd.

2. Hoe gaat de opdrachtgever praktisch te werk?

Voor alle betalingen vanaf 1 januari 2009 aan een aannemer voor werken in onroerende staat moet u dus steeds controleren of de aannemer fiscale schulden heeft. Indien dit het geval is, bent u verplicht een inhouding te verrichten en deze inhouding door te storten aan de fiscus (15 % van het factuurbedrag, exclusief btw. Bij facturen hoger dan 7143 euro vraagt u aan uw aannemer een attest dat het bedrag van zijn fiscale schulden weergeeft met het oog op een eventuele beperking van de inhouding tot dit laatste bedrag). Of de aannemer fiscale schulden heeft, kunt u nagaan op de website van het Ministerie van Financiën: http://ccff02.minfin.fgov.be/portal/portal/MyMinfinPortal/services.

Naast de controle van de fiscale schulden moet u sinds 1 januari 2008 ook op het ogenblik van betaling nagaan of uw aannemer sociale schulden heeft. Dit doet u door het attest ‘artikel 30bis’ bij uw aannemer op te vragen of door op de website van de RSZ via de lijst van de onderneming de inhoudingplicht te controleren (www.socialsecurity.be/site_nl/Applics/30bis/index.htm).

Vooraleer de opdrachtgever de aannemer betaalt, zal hij dus twee databanken dienen te controleren waaruit het al of niet bestaan van de schulden zal blijken. Deze databanken zullen enkel vermelden of de aannemer schulden heeft. De aannemer zal steeds zelf het bedrag van de schulden aan de opdrachtgever moeten melden.

Dit zal gebeuren door overhandiging van een attest aan de opdrachtgever afgeleverd door de fiscale ontvanger of door de RSZ. Indien de aannemer weigert om zelf het bedrag van de schuld aan de opdrachtgever te melden en dus geen attest voorlegt, is de opdrachtgever verplicht het door de wet voorziene maximumbedrag op de gefactureerde bedragen in te houden.

Als een raadpleging van de databanken uitwijst dat de inhouding niet verplicht is, stelt zich dus geen probleem. Wel dient steeds de geldigheidsdatum van de melding goed in het oog te worden gehouden. Deze verstrijkt immers bij de maandelijkse bijwerking van de databank op de laatste vrijdag van de maand.

Als een raadpleging van de databanken evenwel een inhouding verplicht stelt, zal de opdrachtgever het in te houden bedrag op hetzelfde tijdstip als de betaling van de factuur dienen door te storten op de rekening van de fiscale ontvanger indien het een inhouding betreft voor fiscale schulden en op de rekening van de RSZ indien het een inhouding betreft voor de sociale schulden. Ook mag de opdrachtgever niet vergeten om de betreffende instanties een afschrift van de factuur te bezorgen waarop de betaling betrekking heeft.

3. Wat onthouden we?
Vanaf 1 januari 2008 is de inhoudingplicht voor sociale en/of fiscale schulden van de aannemer niet langer afhankelijk meer van het op dat ogenblik al dan niet geregistreerd zijn van de aannemer, maar moet dit beoordeeld worden op het ogenblik dat de gefactureerde werken betaald worden. Zowel voor de controle van de fiscale als voor de sociale schulden werd een databank in het leven geroepen die door de opdrachtgever via het internet kan worden geraadpleegd. De hoofdelijke aansprakelijkheid is volledig verdwenen indien de opdrachtgever de verschuldigde inhoudingen correct heeft uitgevoerd.

Sven Vernaillen

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels