Terras: voorbereiding, fundering en afwerking

Terras en inrit

Hoogteverschillen, afvoer van regenwater, fundering, opvoegen. Ik ga Bouwen & Renoveren vertelt u waarop u moet letten.

Het kost u aardig wat moeite om van uw huis een juweeltje te maken. Over de aanleg van de onmiddellijke omgeving denkt u het best al na zodra uw bouwplannen vorm krijgen. Lang niet iedereen doet dat: bij gebrek aan budget wordt dat aspect aanvankelijk vaak verwaarloosd … We overlopen een aantal mogelijkheden die u de kans geven om, ondanks alles, uw dromen te verwezenlijken.

Het terrein voorbereiden

Zijn de werken aan uw toekomstige woning achter de rug? Werd de afwerkingsfase afgerond? Indien u nu pas aan de buiteninrichting begint te denken, hinkt u wellicht een beetje achterop. Pas uw plannen aan de bestaande situatie aan! Panikeren is niet nodig: we zetten voor u de vier types elementen op een rijtje waarmee u hoe dan ook rekening moet houden bij de aanleg van uw terras en uw toegangspaden.

1. Bestaande hoogteverschillen tussen te verbinden elementen

Is het perceel niet vlak, dan zullen de bestaande niveauverschillen, evenals de elementen die u onderling wil verbinden of die u meer wil uitspelen, bepalend zijn voor het hellende karakter en de richting van de elementen in uw tuin. In sommige gevallen, indien de hellingsgraad te hoog oploopt, moet u een trap laten plaatsen.

2. Opvang en afvoer van regenwater

De manier waarop u de onmiddellijke omgeving van uw woning inricht, moet een moeiteloze afvoer van regenwater toelaten. Een terras moet idealiter dan ook een helling van 2 cm per meter vertonen (minimaal 1 cm per meter). Wil u om esthetische redenen een perfect vlak terras, opteer dan voor een plaatsingssysteem op noppen (zie verderop).

De afvoer van regenwater moet zó worden geregeld dat het water niet naar het huis wordt afgeleid. Indien de configuratie het onmogelijk maakt om het water in de omgeving te laten wegvloeien, moet u afvoergoten voorzien waarin het regenwater kan worden opgevangen. Let op: om die goten op het rioolnet te kunnen aansluiten, moet u de nodige buizen voorzien. De aansluiting van dergelijke wachtbuizen moet in het hele afvoersysteem worden ingewerkt en van bij de start van de werken worden voorzien. Verlies dat niet uit het oog!

3. Aansluitingen op het onderste gedeelte van de gevels

De dragende buitenmuren van de meeste nieuwbouwwoningen in België worden beschermd door een isolatielaag die door een spouw van de gevelbekleding werd gescheiden. Die spouw voorkomt dat water dat achter de bekleding insijpelt, in contact komt met de isolatie en met de dragende structuur van de constructie. Ventilatieopeningen (lege verticale voegen) onderaan de gevelmuren laten de afvoer van water toe. Het uiteindelijke niveau van de buiteninrichting moet hoe dan ook onder dat van de ventilatieopeningen liggen. Is dat niet het geval, dan hoopt het water in de muren op, wat zware schade kan veroorzaken. Let op: hou bij het incalculeren van het hogere niveau van de ondergrond rekening met de bekleding die u later wil aanbrengen. De dikte van een bekleding kan schommelen tussen zowat 3 en 20 cm, afhankelijk van het materiaal en de plaatsingstechnieken.

4. De aanwezigheid van ondergrondse elementen

In de onmiddellijke omgeving van elke constructie worden inspectieputten voor de riolering, tanks (stookolie, regenwater …) en zuiveringssystemen (ministations, ontvetters …) voorzien. Al die elementen beschikken over een mangat. De positie van de ondergrondse elementen en de bijbehorende deksels is bepalend voor de realisatie van uw terras en de toegangspaden. Komen ze te hoog, dan kan u uw aanlegplannen onmogelijk ongewijzigd uitvoeren. Liggen ze te laag, dan zijn ze niet langer toegankelijk. Een doordacht ontwerp van het volledige afvoersysteem (van bij de start van de werken) is ook hier noodzakelijk indien u tijdens de aanleg van uw woonomgeving problemen wil vermijden. Anders moet u uw plannen bijsturen in functie van al die hinderlijke, maar noodzakelijkeelementen.

U heeft het al begrepen: het terrein voorbereiden is geen sinecure, en de aanleg van een terras is geen impulsbeslissing! Al vrij vroeg in het bouwproces moet u erover nadenken, liefst zelfs van bij het uittekenen van de plannen. In verscheidene streken vereisen de stedenbouwkundige voorschriften trouwens dat de buiteninrichting op de plannen wordt vermeld op het moment dat u een bouwaanvraag indient. En dat is dus een hele tijd vóór het begin van de werken. Bij renovatie zullen deze vier elementen eveneens bepalend zijn voor het uitzicht van uw onmiddellijke woonomgeving.

Materiaalkeuze

Na al die reflecties moet u een aantal keuzes maken om uw droomterras vorm te geven. In showrooms kan u tal van voorbeelden gaan bekijken in de meest uiteenlopende materialen die opvallen door hun textuur, hun kleur, hun prijs … Zoals vaak hebben ze elk hun voor- en nadelen. Laat uw keuze vooral afhangen van het noodzakelijke onderhoud, uw budget en het uitzicht dat u nastreeft.

De materiaalkeuze bepaalt trouwens het type voegen. Er bestaan twee grote groepen voegen: waterdoorlatend (zand) en ondoorlaatbaar (cement, hars …). Erg weinig toepassingen rechtvaardigen het gebruik van ondoorlaatbare voegen die meer onderhoud en herstellingen vergen. Behalve wanneer uw leverancier u ander advies geeft, werkt u het best met kleurloze zandvoegen die geen vlekken achterlaten op het plaveisel. Houten elementen hebben zelden voegen nodig.

Voor een geslaagd effect kan u gerust verschillende materialen en formaten met elkaar combineren: baksteen en dolomiet, hout en natuursteen, plavuizen en hout … In functie van de sfeer die u wil creëren, de belasting en de circulatie, de aangrenzende gevelelementen of de begroeiing in de tuin. Landschapsarchitecten hebben altijd zinvolle tips voor u in petto.

In de praktijk

Nadat de plannen klaar zijn en de materialen gekozen, is het tijd voor de uitvoering! Hoe gaat u concreet te werk om, stap voor stap, het terras van uw dromen aan te leggen?

1. Realisatie van de wapening

Vóór u de ondergrond van uw terras klaarmaakt, moet u een wapening voorzien: grond ophogen of afgraven om het gewenste niveau te bereiken voor de fundering. Die grondwerken moeten met zorg worden uitgevoerd om schade aan aangrenzende constructies te vermijden en geen riolen of buizen te beschadigen.

2. Voorbereiding van de funderingen: in de bodem, op een vloerplaat of op noppen?

Bouwen op de bodem wordt om stabiliteitsredenen afgeraden, behalve in het geval van een soepele bedekking (dolomiet, gras …).

De ondergrond van uw tuinterras kan u stabiliseren door een laag steenslag of met cement gestabiliseerd zand (100 tot 150 kg cement per m3 zand) aan te brengen. Onder invloed van het vocht in de grond zal die laag mettertijd genoeg draagkracht ontwikkelen. Om verzakkingen of aantastingen van de laag te voorkomen wordt vooraf een duurzaam geotextiel op de bodem gelegd. In het geval van rijzones (de oprit van de garage, bijvoorbeeld) worden de aard en de dikte van de onderlaag berekend door een vakman, zeker wanneer opslagtanks of ondergrondse elementen moeten worden dichtgegooid.

Sommige oppervlakken vereisen stevige funderingen. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer u werkt met voegen in cement of wanneer u er geregeld met de wagen overheen rijdt. In dergelijke gevallen kan u onaangename verrassingen vermijden door zorgvuldig overdachte technische details en een nauwgezette controle op de uitvoering. Zo moet het insijpelende water worden afgevoerd en moet de ondergrond worden beschermd. Gebeurt dat niet, dan krijgt de ondergrond te lijden onder stilstaand water en/of vriestemperaturen.

Ook de randen van het terras moeten gestabiliseerd worden. Daarvoor wordt waterarm beton of gestabiliseerd zand gebruikt. De randen worden afgewerkt met boordstenen.

3. De bekleding aanbrengen

Sommige materialen kunnen rechtstreeks op de funderingen worden gelegd, andere in een mortelbed en nóg andere op noppen (zonder voegen). Laat u bij uw keuze adviseren door een vakman met ervaring!

Een plaatsing op noppen kan aangewezen zijn indien de ondergrond bereikbaar moet blijven óf wanneer u uit esthetische overwegingen kiest voor een horizontaal geplaatste vloerbekleding. Noppen zijn tussen 40 en 500 mm hoog.

4. Opvoegen

Enkel minerale elementen die rechtstreeks op de fundering en niet op noppen werden gelegd, moeten naderhand worden opgevoegd. Na de plaatsing van een minerale bekleding wacht u bij voorkeur enkele dagen vóór u begint met opvoegen. Onthoud dat na het voegen de afwerkingselementen één geheel vormen dat kan gaan vervormen. Voorzie daarom dilatatievoegen in gedeelten die aansluiten op de gevel, in oppervlakken van meer dan 50 m2 of wanneer de lengte meer dan 10 meter bedraagt.

Een houten terras bestaat uit levend materiaal dat uitzet en krimpt. Laat tussen de elementen minimaal 5 mm tussenruimte. U zal merken dat, afhankelijk van de weersomstandigheden, de afmetingen van de elementen enkele millimeters kunnen schommelen.

Tekst: Cédric Bourgois

Ik ga Bouwen & Renover 2008/06

ExtraWaterdoorlatend of niet?

Het Vlaamse Gewest hecht veel belang aan de inrichting van de onmiddellijke omgeving van uw huis. Zo worden er afmetingen van regenwatertanks opgelegd in functie van de terrasoppervlakte. Sommige provincies verbieden zelfs het gebruik van waterafstotende materialen voor de (her)aanleg van (nieuwe) buitenruimten. Wanneer het risico op bodemvervuiling bestaat, is het gebruik van waterafstotende materialen dan weer verplicht. Twijfels? Neem vóór de start van de werken contact op met de bevoegde gemeentelijke diensten!


Enkele richtprijzen

Afgraven: 13 tot 19 euro/m3

Ophogen: 14 tot 26 euro/m3

Gestabiliseerd zand: 10 tot 22 euro/m2 (voor 10 tot 15 cm dikte)

Bestorting: 19 tot 33 euro/m3

Draineermat: 15 tot 28 euro/m2

Betonboordsteen: 35 tot 56 euro/m

Steunlaag in beton: 22 tot 28 euro/m

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels