Vijftien jaar vrijstelling van onroerende voorheffing bij renovatie onbewoonbare panden in Leuven?

Vijftien jaar vrijstelling van onroerende voorheffing bij renovatie onbewoonbare panden in Leuven?

niet importeren, Reportages

Het Leuvense gemeenteraadslid Rik Daems (Open Vld) wil dat de stad de onroerende voorheffing gedurende vijftien jaar zou kwijtschelden bij de renovatie van onbewoonbare panden of bij het bewoonbaar maken van leegstaande ruimtes boven winkels.

‘Dit zou een belangrijk budget van circa 15.000 euro vrijmaken voor het bewoonbaar maken van leegstaande ruimtes. Alleen inzake ongeschikte en onbewoonbare ruimtes gaat het in Leuven volgens de Vlaamse inventaris over meer dan 500 bijkomende woongelegenheden. Er bestaan voor zover bekend geen cijfers over leegstaande ruimtes in of boven winkels, maar men kan er wel van uitgaan dat de voorgestelde maatregel al snel over een kleine duizend woongelegenheden zou kunnen gaan’, aldus Daems, die dit voorstel zal voorleggen op de komende gemeenteraad.

Daems baseert zijn voorstel op een decreet dat het Vlaams parlement recent goedkeurde. Dit decreet stelt steden en gemeenten in staat vrijstellingen te geven op de opcentiemen die men heft op de onroerende voorheffing. De maatregel heeft voor Leuven slechts een budgettair effect na zes jaar omdat de Vlaamse regering de inkomstenderving voor de eerste vijf jaar dekt. ‘Bovendien zal de kost hierna beperkt zijn omdat de ondertussen bewoonde panden ook belastinginkomsten zullen opbrengen via de nieuwe bewoners.’

Singles

Om meer woongelegenheden te creëren voor singles wil Daems bovendien dat de bouwverordening desgevallend licht aangepast wordt om kleinere wooneenheden toe te laten. Hij pleit er voorts voor om de toepassing van het decreet te onderzoeken op jonge gezinnen bij aankoop van een eerste en enige woning, op gepensioneerden met een bescheiden pensioen en welafgelijnde stadsdelen die getroffen zijn door verloedering.

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels