Voordeel van de hernieuwbare energiebron biomassa

Voordeel van de hernieuwbare energiebron biomassa

Energiebronnen

De waaier aan hernieuwbare energiebronnen is heel breed. Het komt erop aan wind, zon, water en andere bronnen optimaal te benutten. Ook uit biomassa wordt energie gewonnen. Het voordeel daarvan, is dat biomassa in alle stadia van het proces haar nut bewijst. Bovendien zijn de meest uiteenlopende toepassingen mogelijk.

Wat is biomassa eigenlijk?

Biomassa is wat we rondom ons zien. In eenvoudige woorden: organische materie van plantaardige of dierlijke oorsprong. Planten, huishoudelijk en landbouwkundig afval, afvalwater of mestvocht. Biomassa als geheel kan op verschillende manieren verwerkt worden, bijvoorbeeld tot biobrandstof, warmte of elektriciteit. De grootste troef is dat biomassa daadwerkelijk hernieuwbaar is, aangezien de regeneratie gelijke tred houdt met het verbruik. En dat in tegenstelling tot energiebronnen van fossiele oorsprong (aardgas, petroleum, steenkool). Er zijn twee manieren om energie uit biomassa te winnen: via droge of natte weg. Beiden gaan gepaard met verschillende productiemethoden.

Droge biomassa

Voor het verwerken van droge biomassa, hanteren we drie technieken:

De eerste en meest gebruikelijke gaat uit van verbranding in de strikte zin van het woord: we verbranden hout om ons aan op te warmen. Dat verbrandingsproces kan, via de opwarming van water en het ontstaan van stoom, mechanische of elektrische energie opwekken. Deze eerste techniek is voor particulieren de meest haalbare. Zo meteen gaan we er dieper op in.

Een tweede techniek is de vergassing via een gasgenerator die vaste stoffen omzet in brandbaar gas.

De derde techniek tenslotte, is pyrolyse waarmee houtskool, pyrolytische olie en gas geproduceerd worden. Basisgrondstoffen hiervoor zijn afval (zaagsel, e.d.) uit de bosbouw, kreupelhout en snelgroeiende bomen die zichzelf vlug hernieuwen (wilg, populier, vlier,…). Soms worden ook specifieke teelten aangewend (koolzaad, bieten,…).

Natte biomassa

Biomassa kan ook via natte weg geëxploiteerd worden. Hiervoor gebruiken we afvalstoffen aangeleverd door veehouders (aalt of mest). Ook huishoudelijk afval, onkruid en organisch groenafval komen in aanmerking. Om al deze stoffen te verwerken, wordt gebruik gemaakt van biomethanisering. Hierbij wordt de organische materie “afgebroken” tot biogas, bij afwezigheid van zuurstof. Het gaat in feite om een fenomeen dat in de natuur vaak voorkomt, denken we maar aan dwaallichtjes in een moeras. Het verkregen biogas wordt hoofdzakelijk gebruikt om het in een ketel te verbranden en zo elektriciteit op te wekken. Het residu kan fungeren als meststof om de aanmaak van toekomstige biomassa te stimuleren. En daarmee is de cirkel rond!

Het gebruik van natte biomassa is interessant voor bedrijven die veel organisch afval produceren, zoals landbouwers.

In de praktijk

Door particulieren wordt biomassa het vaakst benut in houtkachels. De rijkdom van de natuur die ons omringt, is immers van onschatbare waarde. Doet wie zich met hout wil verwarmen afbreuk aan milieubescherming en bosbeheer? Helemaal niet! Hout wordt hier immers op twee manieren benaderd. Enerzijds gebruiken we de rijkdom van het bos binnen normen die de houtsoorten de kans geven zich te hernieuwen in plaats van te worden vernietigd door een overdreven en roekeloze exploitatie. Anderzijds maakt houtafval deel uit van een commercieel circuit: het gaat voornamelijk om spint (de niet-gebruikte bovenlaag van hout in de bouw- of meubelsector) waaruit houtblokken voor houtkachels worden vervaardigd. Zaagsel wordt samengedrukt tot pellets. Net als steenkool, komen pellets terecht in een reservoir dat in functie van de stookbehoeften moet worden leeggemaakt.

Als energiebron speelt hout perfect in op de behoeften van een doorsnee gezin. Naast autonome verwarmingseenheden op hout (open of gesloten haard, kachel, inbouwhaard), kunnen drie types centrale verwarming overwogen worden: op houtblokken, houtschijfjes of pellets. Houtblokken worden door particulieren het vaakst gebruikt en garanderen het hoogste rendement. Let op: de gekozen houtsoort beïnvloedt het verbruik. Harde houtsoorten geven meer warmte af dan harshoudende soorten. Gebruik bij voorkeur hout dat twee jaar eerder werd gekapt en vochtvrij werd opgeslagen.

Het gebruik van granulaten of pellets mikt op een valorisatie van de bijproducten uit de houtindustrie. Deze nieuwe techniek lag aan de basis van bijpassende kachels en ketels die bijzonder gebruiksvriendelijk zijn, aangezien ze geautomatiseerd kunnen worden. Dit is ook de meest interessante formule indien u over de nodige opslagruimte beschikt.

Tekst Jean-Luc Hoste en Léa Bierlin

Ik ga Bouwen & Renoveren

Extra: Investering

Voor een kachel op pellets moet u 2.000 tot 6.000 euro investeren. Voor een ketel op pellets loopt dat bedrag op tot 7.000 à 14.000 euro, wat 2 tot 4 keer duurder is dan een ketel op gas of stookolie. Dat kan duur lijken, maar door de volledige geautomatiseerde installatie is het gebruik ervan erg comfortabel. Een dergelijke installatie wordt uiteraard des te interessanter naarmate uw energiebehoeften hoger liggen.

Een pelletketel installeren?

Voordelen

  • Draagt niet bij tot het broeikaseffect: de CO2-uitstoot bij het verbranden van hout, ligt niet hoger dan wat de boom voor zijn groei uit de lucht haalde.
  • Minder duur dan fossiele brandstoffen
  • Brandstof die lokaal kan worden aangemaakt, zodat er slechts beperkt vervoer nodig is
  • Milieuvriendelijk
  • Redelijk verbruik

Nadelen

  • Vereist aangepaste en droge opslagruimte
  • Voorraadbeheer
  • Aanzienlijke investering bij de start

Adressen

Het Waalse Gewest publiceerde een document aan de hand waarvan u de rendabiliteit en de energieprestaties van uw investering kan controleren. U vindt het op volgend internetadres:

http://energie.wallonie.be/xml/doc.html?IDD=10027

Voor Vlaanderen, vindt u meer informatie op de site www.energiesparen.be of op de site van de Organisatie voor Duurzame Energie Vlaanderen, www.ode.be

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels