Waar kan je terecht als je een discussie hebt met je aannemer?

Waar kan je terecht als je een discussie hebt met je aannemer?

Bouwpartners

Als je een discussie hebt met je aannemer hoef je die niet noodzakelijk aan de rechtbank voor te leggen. Er bestaan ook een aantal alternatieven. Waar kan je zoal naartoe en hoe ga je daarbij te werk?

Je bent van mening dat je aannemer je een te hoge prijs aanrekent voor de werken die hij bij je uitvoerde of dat zijn aanrekening van meerwerken niet correct is. Of volgens jou werden bepaalde werkzaamheden niet uitgevoerd volgens de regels van de kunst en zijn er meerdere gebreken aan je woning. Over welke opties beschik je in dat geval?

De aannemer zelf

Als je opmerkingen hebt bij de houding en handelswijze van je aannemer, is het in eerste instantie aangewezen dat je hem daarover zelf aanspreekt. Leg hem je bekommernissen uit en bevestig die ook met een aangetekende brief. Op die manier heb je een bewijs dat je je opmerkingen aan de aannemer liet kennen. Hij kan dan later niet zeggen dat je zijn factuur niet betwistte of dat je nooit eerder kritiek had op zijn werk.

Mogelijks heeft de aannemer begrip voor je standpunt en kom je er onderling uit. Zet in dat geval de onderlinge afspraken ook op papier. Zo vermijd je nieuwe discussies achteraf. Een oplossing kan er bijvoorbeeld in bestaan dat de aannemer je voor een deel van zijn factuur een creditnota bezorgt en dat je de rest dadelijk betaalt of dat hij bepaalde werken aanpast of opnieuw uitvoert. Weet wel dat je om tot een oplossing te kunnen komen misschien enkele toegevingen zal moeten doen…


De verzoeningscommissie bouw

Als je een discussie hebt met je aannemer of architect kan je de zaak ook soms voorleggen aan de Verzoeningscommissie Bouw (www.bouwverzoening.be). Hou er rekening mee dat deze commissie alleen bevoegd is voor technische geschillen. Je klacht moet dus betrekking hebben op één of meer gebreken in het ontwerp of de uitvoering van de werken. Of je moet zo’n gebrek inroepen om de factuur van je aannemer te betwisten. De commissie is ook alleen bevoegd als er sprake is van bouwgeschillen die voortvloeien uit bouwwerken waarvan de uiteindelijke bestemmeling een particulier is.

Deze commissie probeert jou en je aannemer en/of architect te verzoenen. Als dat niet lukt wordt er een expertiseverslag opgesteld waarmee je naar de rechtbank kan stappen. Dit expertiseverslag is bindend. Je kan het met andere woorden voor de rechtbank niet meer betwisten. Hou er rekening mee dat als er geen verzoening mogelijk is, de commissie zelf geen beslissing neemt (zoals bijvoorbeeld een rechtbank dat wel doet).

Om het geschil aan de commissie te kunnen voorleggen moeten jij en de aannemer het daarover eens zijn. Je kan die afspraak al maken in de aannemings- of architectenovereenkomst. Je kan dat ook doen op het moment dat het geschil ontstaat. Om de zaak in te dienen moet je het bevoegdheidsbeding -dat door beiden werd ondertekend- overmaken en moet je een klachtenformulier invullen. Dit formulier vind je terug op de website http://www.bouwverzoening.be/uw-dossier-indienen. Je kan het dossier online indienen.

De kostprijs van dit alles is beperkt. Elke partij betaalt een bedrag van 200 euro voor een eerste plaatsbezoek van een deskundige met een overeenkomst van verzoening of een verslag. De kosten kunnen oplopen als er bijkomende onderzoekdaden nodig zijn.


Werken met een bemiddelaar

Een derde piste bestaat er in een beroep te doen op een bemiddelaar. Mogelijks kan deze jou en je aannemer tot een ‘verzoening’ brengen. Een lijst van bemiddelaars kan je terugvinden op de website http://request.just.fgov.be/cgi-request/mediation/liste-mediateur.pl. De gesprekken die je bij de bemiddelaar voert zijn strikt vertrouwelijk. Wat daarbij wordt gezegd kan je dus later -in een eventuele rechtszaak- niet gebruiken. Deze werkwijze kan bijvoorbeeld in aanmerking komen als de discussie niet technisch van aard is.


Naar de rechtbank

Je aannemer of jijzelf kan de zaak ook voorleggen aan de bevoegde rechtbank die het geschil kan oplossen. De rechtbank doet uiteindelijk een uitspraak, waartegen meestal nog een hoger beroep mogelijk is. Voor een dergelijke procedure doe je best een beroep op de diensten van een advocaat. Maak daarbij met je advocaat op voorhand afspraken over wat zijn tussenkomst je zal kosten.

Hou er ook rekening mee dat de verliezende partij in het geschil allicht wordt veroordeeld tot het betalen van een rechtsplegingsvergoeding. Dat is een forfaitaire vergoeding die de verliezer moet betalen voor de kosten van de advocaat van de winnaar. De omvang van deze vergoeding is afhankelijk van de hoogte van de gestelde vorderingen. Om je een idee te geven bedraagt het basisbedrag van de rechtsplegingsvergoeding (per aanleg) 2.400 euro als het geschil een inzet kent van 25.000 euro. Voor geschillen met een inzet van 7.500 euro gaat het dan weer over 1.080 euro (basisbedrag).

De kans bestaat dat de rechtbank in de discussie een deskundige aanstelt, zeker als het gaat om een technische betwisting. Hou er daarbij rekening mee dat de kosten van zo’n deskundige wel eens flink kunnen oplopen en dat deze uiteindelijk allicht ten laste worden gelegd van de verliezende partij.


Arbiter

In de plaats van de zaak voor te leggen aan de ‘gewone’ rechtbanken kan eventueel ook een beroep worden gedaan op arbitrage. Hierbij gaan jij en de aannemer akkoord dat een door jullie beiden aangestelde arbiter het geschil zal oplossen. De arbiter beslist dan over de zaak net zoals een rechter dat zou doen. Het voordeel van zo’n arbitrage is dat ze wel eens sneller verloopt dan een discussie voor de rechtbank. Evenwel kunnen de kosten van zo’n arbitrage hoger liggen dan deze van een procedure voor de normale rechtbank. Ook de na te leven spelregels kunnen wel eens formalistischer zijn.

Als je aannemer in zijn contract of algemene voorwaarden een arbitrageclausule opneemt denk je maar beter twee keer na voor je dit tekent. Kijk, vooraleer je hiermee akkoord gaat, na over welke instantie het juist gaat aan wie de arbitrage wordt toevertrouwd. Win hierover informatie in (kostprijs, reputatie, …). Bij de minste twijfel vraag je maar beter aan je aannemer om de betreffende bepaling te schrappen. Als er later een geschil zou ontstaan kan je namelijk in onderling overleg alsnog beslissen om de zaak aan een arbiter voor te leggen.


Economische inspectie

Bepaalde problemen die je hebt met je aannemer zou je tenslotte kunnen signaleren aan de zogenaamde Economische Inspectie. Dit kan je doen via de website https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/

Door Jan Roodhooft, advocaat

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels