Wat u moet weten over de veiligheidscoördinator

niet importeren

Als u gaat bouwen of verbouwen en beroep doet op twee of meer aannemers, moet u een veiligheidscoördinator inschakelen.

De aanstelling van een veiligheidscoördinator is verplicht voor alle bouwwerken van meer dan 25 000 euro, ongeacht hun aard, omvang, oppervlakte of risicograad, die door minstens twee aannemers tegelijk of achtereenvolgens worden uitgevoerd op de werf, en dit zowel tijdens het ontwerp als tijdens de bouwwerken zelf.

De veiligheidscoördinator moet ervoor zorgen dat het bijkomende risico dat ontstaat als gevolg van de interventie van verschillende aannemers, wordt teruggedrongen. De coördinatieopdracht kan tijdens de ontwerpfase en de uitvoeringsfase door twee verschillende personen of door dezelfde persoon worden vervuld.

A. Wie stelt de coördinator aan?

Bij grote bouwwerken – dit zijn alle bouwwerken met een totale oppervlakte van 500 m² of meer – is de opdrachtgever verantwoordelijk voor de aanstelling van een veiligheidscoördinator.

Bij kleine bouwwerken – dit zijn alle bouwwerken met een totale oppervlakte kleiner dan 500 m², dus de meeste privéwoningen – duidt de architect de veiligheidscoördinator aan. Indien voor de werken de medewerking van een architect niet vereist is, dan wordt de veiligheidscoördinator aangesteld door de hoofdaannemer (de aannemer die een contractuele band heeft met de opdrachtgever). Bent u als opdrachtgever geen privépersoon maar een rechtspersoon (NV, BVBA, …) en dus werkgever, dan heeft de wet een afwijking voorzien en mag u als opdrachtgever rechtstreeks de coördinator(en) aanstellen.

Voor werken van minder dan 25 000 euro mag de aannemer zelf de functie van coördinator uitoefenen zonder te moeten voldoen aan alle bekwaamheidseisen. Hij moet wel minstens 15 jaar beroepservaring hebben en aan de vereiste voorwaarden qua bijscholingen voldoen. De coördinator rapporteert altijd rechtstreeks aan de persoon door wie hij/zij werd aangesteld (dus uzelf, de architect of de aannemer).

B. Hoe kiest u een veiligheidscoördinator?

De coördinator mag door u, uw architect of aannemer vrij gekozen worden op voorwaarde dat hij/zij aan de vereiste bekwaamheidsvereisten voldoet.

De coördinator voor het ontwerp Hij of zij moet een basisdiploma (master of bachelor) kunnen voorleggen en een aantal jaren nuttige beroepservaring kunnen aantonen (als architect, ingenieur, bouwkundige, …). Naargelang hun vorming en/of beroepservaring worden de veiligheidscoördinatoren ingedeeld in niveau A, B, C, D of E. Meestal moeten ze naast hun basisdiploma en beroepservaring ook nog een aanvullende scholing volgen.

De coördinator voor de werf
Hij of zij moet minstens beroepservaring kunnen aantonen. Zo moet een aannemer minstens 10 jaar en een werfopzichter zeker 5 jaar relevante beroepservaring hebben. Daarnaast wordt ook geëist dat ze een aanvullende vorming/bijscholing volgen.

Omdat werven zo verschillend zijn maar ook de achtergrond, opleiding en werkervaring van de coördinatoren, wordt bij de keuze (veiligheidscoördinator type A, B, C, D of E) en zijn/haar aanstelling rekening gehouden met: de oppervlakte van de bouwplaats (= of > 500 m², < 500 m²), het feit of er al dan niet een architect aanwezig is (bij werven < 500 m²), de risicograad van de werken, het werkvolume in mandagen en de fase (ontwerp- of uitvoeringsfase) van de werf.

Meer gedetailleerde informatie over de noodzakelijke opleidingen en diploma’s van elk type coördinator en over welk type coördinator vereist is op welk type bouwwerf, vindt u op www.cnac.be/NAVB/nl/Advies/Regelgeving/KB/Profil+du+coordinateur+de+sécurité.htm.

C. Het contract en de kosten

Er wordt altijd een schriftelijke overeenkomst gemaakt tussen de coördinator en diegene die hem aanstelt (volgens de situatie is dat uzelf, de architect of de aannemer). Hierin worden niet alleen zijn/haar taken vermeld maar ook de berekening- en betalingswijze van het honorarium. Wie ook de coördinator aanstelt, zijn honorarium wordt altijd door u, de bouwheer, betaald. De vergoeding is afhankelijk van de grootte, de duur en de moeilijkheidsgraad van de werf, alsook van het aantal bezoeken dat u (of uw architect of aannemer) vraagt of de werf vereist.

De vergoeding kan bestaan uit een percentage van de kostprijs van de werken (meestal variërend tussen 1,5 en 2,5 %) of uit een forfaitair bedrag. Bijvoorbeeld: vanaf 500 euro voor de ontwerpfase, vanaf 500 euro voor de uitvoeringsfase van een nieuwbouw met 5 werfbezoeken, vermeerderd met 35 euro per bijkomend bezoek, en vanaf 600 euro voor de uitvoeringsfase van een renovatie met 5 werfbezoeken, vermeerderd met 35 euro per bijkomend bezoek. Let wel: deze prijzen zijn richtprijzen. Vraag steeds op voorhand een prijsofferte. Die is bovendien gratis.

Chantal Verrecas

Niet gevonden wat je zocht?

Probeer het nogmaals in onze zoekmachine.

Gerelateerde artikels